Cây lộc vừng

    • Cây Lông Mức có nguồn gốc ở đông Châu Phi nhiệt đới và Á Châu nhiệt đới
    Danh mục: